Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych jest

DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz

ul. Stanisława Wyspiańskiego 6/7, 25-409 Kielce,

NIP: 657-214-30-86,

Dane kontaktowe: agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl

tel. 41 344 35 26

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

bezpośrednio od Państwa,

 • od Państwa Pracodawcy, w ramach realizacji umowy(ów) dla niego świadczonych,
 • od Zleceniodawcy, w celu świadczenia dla Państwa usługi,
 • ze źródeł publicznych.

 

Jakie dane przetwarzamy?

DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ przetwarza następujące kategorie danych:

 • kontaktowe;
 • wymagane do przedstawienia ofert handlowych,
 • wymagane do wykonania usługi,
 • wymagane do identyfikacji w ramach realizacji świadczonych usług,
 • konieczne do wystawienia certyfikatów po szkoleniach,
 • wymagane do wystawienia faktury.

 Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją Usługi (żądanie wyrażone bezpośrednio lub przez Państwa Pracodawcę),
 • w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówiono w DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • w celu wykonania usługi, którą DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ świadczy jako podwykonawca,
 • w celu wykonania umowy zawartej z DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu Cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ, np. wystawienia faktury,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • monitorowania jakości usług świadczonych Państwu przez naszych pracowników i współpracowników.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych
czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • prawnie uzasadniony interes DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • wyrażona przez Państwa zgoda.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Usługa nie będzie zrealizowana.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody może odbyć się poprzez wysłanie emaila (podać maila) lub pocztą tradycyjną (na adres siedziby firmy lub biura). Forma jest dowolna lecz musi jednoznacznie przedstawiać Państwa decyzję. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty:

 • uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • realizujące dla Państwa usługi w imieniu i na rzecz DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ (podwykonawcy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych
 • Prawo do uzyskania od DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ danych potwierdzenia czy przetwarza on Państwa dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
 • informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
 • informacji o możliwości skorzystania przez Państwa z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
 • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do żądania od DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ ma obowiązek bezwzględnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ .

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Prawo do żądania od DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ – na okres umożliwiający sprawdzenie przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ prawidłowości tych danych,
 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwili się Państwo usunięcia swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
 • Prawo do przenoszenia danych:
  Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczonych DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ danych osobowych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ jest obowiązana udostępnić dostarczone przez Państwa dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych,
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub związku z umową.

Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo:

 • jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ i jakie mogą być podnoszone wobec DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ,
 • jak wynika z wypełniania obowiązków prawnych,
 • jak nie wycofają Państwo zgody na ich przetwarzanie, w tym na przetwarzane danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing swoich produktów i usług.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG obejmujący poza krajami Unii Europejskiej także Islandię, Lichtenstein i Norwegię, chyba że wynika to z umowy z Państwem lub Państwa Pracodawcą.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ ?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Agnieszka Karpacz
Właściciel